Year 2021
Authors Chuen-Jinn Tsai ,Feng Jia, Yu-Ling Shih, David Y. H. Pui, Zi-Yi Li, Chuen-Jinn Tsai*
Paper Title Generation of ZnO Nanoparticles by Chemical Vapor Synthesis Using Quenching Air
Journal Title Journal of Nanoparticle Research
Vol.No 23
Page(s) 58-
Language English